Se alla

Vård och omsorg

Ju snabbare människor får vård desto mindre blir lidandet. Samtidigt blir kostnaderna för samhället lägre. Vårdgaranti, fritt val av vårdgivare och husläkare är de tre grundpelarna för ett liberalt vårdsystem.

Liberalerna vill:

Boende och rehabilitering
Bostäder med tillgång till olika servicefunktioner behöver öka. Det behövs fler särskilda boenden, inte färre. Behoven av rehabilitering/habilitering liksom anhörigstöd och korttidsboende skall kunna tillgodoses. En äldre- och handikappspeng ska införas.
Valfrihet inom hemtjänsten
Hemtjänstmottagare kan själv bestämma hemtjänstinsatsernas utformning genom att kommunens beslut utformas som en tidsram som mottagaren förfogar över. Kundvalssystem med äldre- och hemtjänstpeng samt en tidsrammodell för hemtjänstinsatserna skall snarast införas. Det möjliggör för privata entreprenörer att kunna erbjuda vård.
Förebyggande vård
Kommunens resursteam skall huvudsakligen arbeta förebyggande och utgöra ett stöd för kärnverksamheten. Den unga människan skall vara i centrum när insatser utformas.
Stöd missbrukare
Missbrukare skall ges stöd att bryta sitt missbruksbeteende.
Boende och sysselsättning
Sjuka och funktionshindrade skall ha möjlighet till stöd i sitt boende och till sysselsättning.
Äldre- och handikappsombudsman
En kommunalt finansierad ombudsman för äldre och handikappade skall utses för att bättre tillvarata utsatta människors rättigheter. En äldreombudsman, som dels kan ge vägledning om vilken hjälp man kan få, dels kan göra egna granskningar av äldreomsorgens kvalitet. Äldreombudsmannen ska driva ett äldreperspektiv i kommunen så att äldres intressen tas tillvara i kommunens olika verksamheter. Det gäller inte enbart inom äldreomsorgen och socialtjänsten, utan även verksamheter som ansvarar för idrott, kultur, samhälls- och bostadsplanering, trafik- och miljöfrågor. Äldreombudsmannen ska även bidra till att öka kunskapen om de äldres situation och behov.
Förbättrad service
Även inom vård och omsorg ska kommunen, oavsett om enheterna drivs i egen regi eller inte, ombesörja att de vård- och omsorgssökande får snabb och korrekt hjälp. För att detta ska vara möjligt krävs ett väl fungerande samarbete mellan kommunala enheter, landsting och privata aktörer.

Liberalerna prioriterar vård och omsorg högt. Vård och omsorg måste vara i välfärdssamhällets kärna. Den privata vården behövs för att klara detta. Privat vård som alternativ till den offentliga bidrar till ökad kvalitet och effektivitet. Vi vill åstadkomma en värdigare äldreomsorg och fler äldreboenden. En äldreomsorg ska skapas som alla kan lita på så att vi känner en trygghet när vi inte klarar oss själva. Äldre människor ska ses som individer, ges valfrihet och egenmakt. Individens behov skall stå i centrum vid planeringen av kommunens socialtjänstinsatser. Valfrihet och mångfald skall vara ledstjärnan i arbetet.