Se alla

Jämställdhet

Trots allt prat och alla jämställdhetsministrar som kommit och gått har jämställdheten stått och stampat de senaste tio åren.

Liberalerna vill:

Bryt monopolen – Ge kvinnodominerade yrken fler arbetsgivare.
Det behövs fler kvinnliga företagare och vi vill uppmuntra företagsamhet inom de kvinnodominerade yrkena. Den offentliga servicen i Heby kommun måste därför öppnas för konkurrens och mångfald så att även kvinnor kan förverkliga affärsidéer och finna alternativ om lönen och villkoren inte är tillräckligt attraktiva. Vi har inte längre råd att upprätthålla strukturer som systematiskt missgynnar kvinnors arbete och företagande.
Bekämpa lönediskrimineringen – lika lön för lika eller likvärdigt arbete.
Lönediskriminering skall aktivt motverkas inom kommunen.
Minska sjukskrivningstalen
De höga sjukskrivningstalen i framförallt kvinnodominerade yrken, såsom den offentliga sektorn, är för oss helt oacceptabla. Kommunen som arbetsgivare måste förbättra arbetsmiljön inom vården och omsorgen.
Ett jämställt idrotts- och föreningsliv
Föreningsstödet skall utnyttjas för att styra mot jämställdhet i föreningarna.
Värna den liberala demokratin
erbjud studieresor till förintelselägren för högstadieeleverna
Jämställdhetsarbetet börjar i förskola och skola
flickor och pojkar ska inte separeras

Ingen ska särbehandlas negativt utifrån kön, ålder, social ställning, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionshinder eller sexuell läggning. Den liberala jämställdhetsutmaningen består i att se till att kvinnor får mer makt över sina egna liv. Detta innebär en konfrontation mot dem som anser att kvinnans frigörelse snarare går genom mer av makt åt staten och samhällsapparaten. Många kvinnor jobbar inom de branscher där kommuner och landsting i praktiken har monopol. Med fler arbetsgivare kan t ex underbetalda sjuksköterskor och vårdbiträden ställa krav på högre löner och förbättrade arbetsvillkor.

Nycklar till mer jämställd utveckling av lönerna är att privat företagande uppmuntras i branscher där kvinnor dominerar, att män tar ut en större del av föräldraledigheten och att utbildningsvalen blir mer individualistiska och mindre könsbundna. Högre skatter och mer offentliga monopol gynnar inte kvinnor. Tvärtom är det oftast de som drabbas hårdast.