Se alla

Kultur och fritid

Det fria ordet är navet i en liberal kulturpolitik. Bibliotek spelar en viktig roll när det gäller att värna det fria ordet. Teater och musik är en central del av vårt kulturarv och en viktig del av utbildningen.

Liberalerna vill:

Bibliotek i tätorterna
Bibliotek eller utlåningstationer skall finnas i de större tätorterna. Åtminstone en utlåningsstation bör finnas även i Harbo som idag är den enda tätorten som saknar biblioteksservice.
Ökad jämställdheten inom föreningslivet
Det skattefinansierade stödet ska i högre grad villkoras med insatser för ökad jämställdhet inom både idrottsföreningar och andra ideella föreningar.
Öka valfriheten och mångfalden
För att öka valfriheten bör på sikt ett pengsystem eftersträvas för barn och ungdomarnas fritidsaktiviteter. En ”peng” ska erbjudas varje barn eller ungdom som vill engagera sig i kultur eller fritidsaktiviteter.
Slå vakt om fritidsgårdarna
Fritidsgårdarna gör ett stort förebyggande arbete genom att erbjuda en meningsfull fritid för kommunens ungdomar. Vi ser positivt på att nya fritidsgårdar kommer till och drivs som föreningar med stöd från kommunen

De kulturella satsningarna i kommunen ska präglas av valfrihet och mångfald. Kommunen måste bättre ta tillvara den initiativkraft och kreativitet som finns hos den enskilde. Kultur och fritid är viktiga områden som till stor del drivs med ideella krafter. Vi skall behålla våra bibliotek och stödja våra ideella föreningar inom idrott, teater och museiverksamhet.
Musikskolan är en viktig del av kommunens musikliv men allt för få erbjuds möjlighet att prova på olika instrument. Biblioteken fyller en viktig funktion för bildning och kunskapsinhämtning. Barn och ungdomar skall ha möjlighet att vara aktiva i föreningsverksamhet. Ungdomarna skall stärkas så att de blir delaktiga i demokratiprocessen. Kommunen skall särskilt uppmärksamma de funktionshindrade och verka för att alla ges möjligheter att delta i kultur- och föreningsaktiviteter. En högre grad av jämställdhet mellan flickors och pojkars möjligheter till fritidsaktiviteter skall eftersträvas och jämställdhet skall genomsyra all föreningsverksamhet som får ekonomiska bidrag från kommunen. Ingen skall ställas utanför på grund av kön, social bakgrund, kulturella skillnader eller funktionshinder.