Se alla

Miljö

Vördnaden för livet är en av liberalismens utgångspunkter. För oss är förvaltarskap nyckelordet för miljöpolitiken. Varje generation har ansvaret för att förvalta naturen så att också framtida generationer kan njuta av den.

Att stoppa utarmningen av naturen, speciellt den biologiska mångfalden, är den mest akuta utmaning som miljöpolitiken står inför. Skogsbruk, jordbruk, fysisk planering, jakt och fiske måste bedrivas så att naturvärden och mångfald i naturen bevaras åt framtida generationer. Genom ett mera uthålligt brukande och genom fler skyddade områden ska livsmiljöer för hotade arter och möjligheterna till naturupplevelser och livsmiljöer säkras. Även de stora rovdjuren måste få utvecklas till livskraftiga stammar.

Liberalism är utvecklingsoptimism. Den tekniska utvecklingen ger möjligheter att lösa flera av dagens och morgondagens miljöproblem. Genom att stimulera och styra utvecklingen kan vi ersätta slösaktig och smutsig produktion med resurssnålare och renare. Produktion av transporter, varor och energi har effektiviserats under de senaste decennierna. För industrins och energiproduktionens del innebär detta att luft- och vattenföroreningar från produktionsanläggningar är på väg att bli förenliga med en långsiktigt hållbar utveckling. Den rena miljön, den artrika naturen och det vackra landskapets attraktionsförmåga är en av kommunens viktigaste tillgångar.