Se alla

Skola/Förskola

Föräldrar vet bäst vad som är bäst för sina barn. Vi vill bevara det fria skolvalet.

Den liberala skolpolitiken sätter individen i centrum och skapar möjligheter för människor att växa, forma sina egna liv och förändra sin omgivning.

Liberalerna vill:

Svenska är skolans viktigaste ämne.
Skolan ska fokusera på läsning, skrivning och räkning
Värna valfriheten
Rätten att välja skola och förekomsten av friskolor ökar valfriheten. Den erbjuder de kommunala skolorna konkurrens och ger även fler utvecklingsmöjligheter för lärare och rektorer.
Betyg från sexan
Skriftlig och muntlig information om hur eleverna når målen ska ges till föräldrar och barn under hela grundskoletiden. Betyg från årskurs 6.
Extra stöd till elever som inte når målen.
Elever som har svårt att nå målen måste få extra hjälp och mer tid. Vid behov bör skolan utarbeta ett individuellt schema med utökat antal timmar undervisning, läxläsningshjälp, extralektioner på eftermiddagar eller helger samt sommarkurser.
Barn och ungdomar behöver mer fysisk aktivitet
Föräldrar har givetvis huvudansvaret för barnens hälsa men skolan kan medverka till att fler får bättre levnadsvanor. Motion och fysisk aktivitet påverkar utbildningen på ett positivt sätt.
Satsa på svenska för invandrarelever.
Gedigna kunskaper i svenska är det viktigaste bidraget skolan kan ge för att hjälpa nya svenskar att integreras i samhället.

Skola och utbildning är en av Liberalernas viktigaste frågor eftersom den enskildes frihet är beroende av kunskap. Bildning och kunskapsinhämtning skall därför vara skolans centrala uppgift. Skolan har en särskilt viktig uppgift i att lära elever att ifrågasätta dogmer och uppmuntra elever att självständigt bilda sig egna uppfattningar. Undervisningen skall individuellt möta varje elev så att var och en stimuleras i sin kunskapsutveckling. Inte minst de svagaste eleverna behöver ordning och reda, betyg, läxor och täta kunskapskontroller. Kommunen ska garantera stöd så att svaga elever inte lämnas i sticket och slutar skolan utan att kunna räkna, läsa och skriva. Den enskildes frihet får inte heller inskränkas av mobbning och diskriminering.

Liberalerna vill ha valfrihet för den enskilde och att det ska finnas mångfald av skol- och barnomsorgsformer. Betydelsen av inkomst eller gränser mellan kommuner och län får inte hindra elevers och föräldrars val av utbildning och barnomsorg. Vi vill ha kundvalssystem med skolpeng och barnomsorgspeng för att öka valfriheten och mångfalden. Etablering av friskolor skall uppmuntras, liksom alternativa barnomsorgsformer. Möjlighet skall finnas att driva de kommunala skolorna i friskoleliknande former, på intraprenad. I en landsbygdskommun som Heby är det särskilt viktigt att ge förutsättningar för att bevara de decentraliserade byskolorna