Se alla

Motion. Inför aktivt skolval i Heby

Söndag 22 november 2020

Till kommunfullmäktige i Heby

Motion att införa aktivt skolval i Heby kommun

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:

att Heby kommun inför aktivt skolval i samband av skolplacering av barn.

Vi i Liberalerna slår vakt om valfriheten. Människors frihet att själva välja skola, vårdcentral
och omsorgsgivare är en viktig del av den svenska välfärdsmodellen. Föräldrar i Heby
kommun har möjlighet att önska skolor till sina barn. Det är positivt, men dessvärre är det
inte alla föräldrar som utnyttjar möjligheten.

Det vill Liberalerna ändra på. Om fler familjer gör aktiva val rörande deras barns
skolplacering kommer fler barn att få gå i skolor som passar dem bättre utifrån just deras
behov.

För att ett aktivt skolval ska ge önskad effekt så krävs att Heby kommuns föräldrar är
välinformerade och förstår vilka möjligheter de har och vilka skillnader som finns mellan
kommunens olika skolor. Därför föreslår Liberalerna också att en omfattande
informationskampanj, på flera språk om så krävs, riktad till föräldrarna genomförs i anslutning
till det aktiva skolvalets införande. För att underlätta det aktiva skolvalet för alla bör
kommunen inrätta en gemensamt administrerad kö där alla kommunala skolor och friskolor
ingår.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår Liberalerna kommunfullmäktige att aktivt skolval
(även känt som obligatoriskt skolval) införs i Heby kommun i samband med skolplacering av
barn.

Liberalerna Heby Kommun

Niclas Vesterlund Anne-Charlotte Mattsson
Ledamot kommunfullmäktige Ledamot kommunfullmäktige