Se alla

Motion. Inrätta Mobilt skolteam i Heby

Söndag 22 november 2020

Till kommunfullmäktige i Heby

Motion att inrätta mobilt skolteam i Heby kommun

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:
Att Heby kommun inrättar ett mobilt skolteam.

Bakgrund

Heby kommun ligger bland dom lägst rankade i Lärarförbundets ranking Sveriges
skolkommun, på plats 285 av 290. En bidragande anledning kan vara andelen
hemmasittande och andelen frånvarande elever. Under skolåret 2018-2019 var det ca 9 %
av alla elever i årskurs 7-9 som hade mer än 30% frånvaro från skolan. Kommunen har en
målbild att ”Elevernas samlade närvaro över ett läsår ska vara minst 95%” Läsåret 18/19
nådde kommunen upp till 43%.

Förslag
Heby kommun måste bli bättre på att fånga upp och hjälpa dessa ungdomar. Det mobila
skolteamet ska vara en del av Heby kommuns centrala elevhälsa och fungera som en
stödfunktion till personalen i grundskolan, inklusive fritidshem. I t ex Vänersborg har man
använt sig av ett Mobilt skolteam bestående av 2 specialpedagoger och 2 pedagoger och har
lyckats halvera skolket på 3 år.
Målet för Mobila skolteamets arbete kan vara ”En skola för alla”. Teamet ska utgå ifrån ett
inkluderande förhållningssätt till exempel med:
• Arbeta både åtgärdande och förebyggande med specifika ärenden på skolorna.
• Teamet kan även arbeta med metodutveckling och utbildning av skolpersonal. Det
kan även jobbas på flera olika plan – med enskilda elever, grupper där det kan finnas
oro och övergripande med frånvarostatistik för kommunens grundskolor.
• Arbeta utifrån elevernas perspektiv med fokus på kunskap och samverka med
föräldrar och andra aktörer som bland annat socialtjänst och BUP.

Godkända betyg i grundskolan har en stor påverkan på barnens och ungdomarnas framtid
och skolan är kanske den enskilt viktigaste skyddsfaktorn för att inte drabbas av psykisk
ohälsa och olika former av sociala problem.

Vi i Liberalerna tycker att ett mobilt skolteam skulle vara ett väldigt viktigt hjälpmedel för att
en minskad skolfrånvaro och en förbättrad psykisk hälsa bland våra ungdomar. Vi föreslår att
man till en början använder pengar från Sociala investeringar.

Liberalerna Heby kommun
Niclas Vesterlund Anne-Charlotte Mattson
Ledamot kommunfullmäktige Ledamot kommunfullmäktige