Till Kommunfullmäktige i Heby

Motion att ge möjligheterna till intraprenadlösningar inom skolan

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta:

att kommunens skolor erbjuds att drivas i intraprenad.

Bakgrund

Rektorerna och pedagogerna inom skolan i Heby kommun gör ett mycket bra jobb. Många arbetar under stressade förhållanden och upplever en frustration kring sin situation och menar att möjligheterna att påverka sin situation är begränsad. Samtidigt lägger Heby kommun mer pengar på skolan än andra jämförbara kommuner, pengar som äts upp av bland annat lokalkostnader, It och
administration.

Förslag

Varje skola har mycket svårt att i dagsläget styra över sina egna kostnader. Genom att ge rektorerna möjlighet att ta ansvar för samtliga delar i sin verksamhet, som t.ex. lokaler, personal och inköp förstärks rektorernas möjligheter att kunna styra och reglera verksamheten. Möjligheten att föra med sig eventuellt över- eller underskott av budget till efterföljande år ger även skolan möjlighet att planera mer långsiktigt och spara för att kunna göra större satsningar och investeringar.

Ansvarig rektor får större manöverutrymme att själv kunna avgöra hur resurserna bör användas, något som vi tror skulle kunna leda till en högre måluppfyllelse och en mer kostnadseffektiv organisation.

Andra kommuner i Sverige har tidigare testat intraprenadlösningar där rektorerna själva får styra över samtliga ekonomiska poster och på så sätt kunna tydligare leda sin verksamhet.

Vi i Liberalerna vill därför att kommunen ger alla kommunala skolor möjligheterna att inrätta intraprenadlösningar i Heby kommun.

Liberalerna i Heby kommun

Niclas Vesterlund Anne-Charlotte Mattsson
Ledamot kommunfullmäktige Ledamot kommunfullmäktige

Inlämnat till Kommunfullmäktige. Motionen röstades ner av Centerpartiet och Socialdemokraterna.